Skip to content

Valberedning

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorsval samt arvoden till styrelsen och revisorerna.

Valberedningen ska bestå av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 30 september året innan årsstämman infaller. Styrelsens ordförande har i uppdrag att snarast möjligt efter den 30 september varje år kontakta aktieägare enligt nedan.

Om någon av de fyra till röstetalet största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller annars får anses ha avstått från sådan rätt, ska nästa aktieägare i turordning beredas tillfälle att utse ledamot i valberedningen, varvid inte fler än totalt tio aktieägare behöver tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter.

Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen.

Valberedningar