Skip to content

Ersättningar

Ersättning till styrelsens ledamöter

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna fastställs av årsstämman. Vid årsstämman den 18 juni 2021 beslutades att det totala arvodet till styrelsens ledamöter inklusive utskottsarbete ska uppgå till 570 000 SEK och fördelas enligt följande:

  • Arvode till styrelsens ordförande Johan Lund ska uppgå till 210 000 SEK
  • Till de ordinarie styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget, dvs fyra ledamöter exklusive Johan Lund, ska arvodet utgå med 90 000 SEK till var och en