Skip to content

Ersättningar

Ersättning till styrelsens ledamöter

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna fastställs av årsstämman. Vid årsstämman den 16 juni 2022 beslutades att det totala arvodet till styrelsens ledamöter inklusive utskottsarbete ska uppgå till 660 000 SEK och fördelas enligt följande:

  • Arvode till styrelsens ordförande Bertil Lindmark ska uppgå till 210 000 SEK.
  • Till de ordinarie styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget, dvs fem ledamöter exklusive Bertil Lindmark, ska arvodet utgå med 90 000 SEK till var och en.