Skip to content

Ersättning till styrelsens ledamöter

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna fastställs av årsstämman. Vid årsstämman den 1 juni 2023 beslutades att det totala arvodet till styrelsens ledamöter inklusive utskottsarbete ska uppgå till 860 000 SEK och fördelas enligt följande:

• Arvode till styrelsens ordförande Bertil Lindmark ska uppgå till 210 000 SEK.
• Arvode till styrelsens vice ordförande Gustaf Albért ska uppgå till 150 000 SEK.
• Till de ordinarie styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget, dvs fem ledamöter exklusive Bertil Lindmark och Gustaf Albért, ska arvodet utgå med 100 000 SEK till var och en.