Skip to content

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att lämna förslag till styrelsen vad gäller ersättning till vd, ersättningsprinciper och andra anställningsvillkor för ledningen samt följa och utvärdera pågående rörliga ersättningar. Ersättningsutskottet arbetar efter en av styrelsen fastställd arbetsordning och samtliga möten protokollförs och protokollen avrapporteras till styrelsen.

Ledamöter i ersättningsutskottet 2023–2024:

• Martin Olovsson (ordförande)
• Bertil Lindmark (ledamot)
• Gunilla Savring (ledamot)