Skip to content

Bolagsordning

Nedan bolagsordning antogs på årsstämma den 16 juni 2022.

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är AQILION AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Helsingborg.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling av läkemedel samt därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör längst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor. 

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier är lägst 4.000.000 stycken och högst 16.000.000 stycken. 

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.
Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
1 -2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstämma. 

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 Bolagsstämma

Årstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut:

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlustenligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 9 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan, förutom i Helsingborg, hållas i Lund, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.

§11 Avstämningsförbehåll 

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).