Skip to content

Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att bistå styrelsen i arbetet med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet arbetar efter en av styrelsen fastställd arbetsordning och samtliga möten protokollförs och protokollen avrapporteras till styrelsen.

Ledamöter i revisionsutskottet 2023–2024:

• Anders Kronborg (ordförande)
• Roland Andersson (ledamot)