Skip to content

Ny publikation om EKC – en mycket smittsam ögoninfektion orsakad av adenovirus

En forskargrupp vid S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm, Karolinska Institutet i Solna och Umeå Universitet har publicerat vetenskapliga upptäckter kring den allvarliga ögoninfektionen EKC (epidemiskt keratokonjunktivit) i den väl ansedda tidskriften Acta Ophthalmologica. Forskarna har visat att patienter uppvisar svårare kliniska symptom vid EKC orsakade av vissa specifika adenovirus.

Patienter som infekterats med adenovirus som binder sig till en viss receptor i ögat, sialinsyrereceptorer, uppvisar svårare kliniska symptom jämfört med adenovirus som inte binder sig denna receptor. Initialt hade endast ett fåtal patienter utvecklat punktformiga fläckar på hornhinna, men efter en fjortondagarsperiod hade merparten av deltagarna i studien utvecklat fläckar på hornhinnan. Studien sammanfattar att det råder ett medicinskt behov för behandling av ögoninfektion orsakad av adenovirus, i synnerhet vid infektioner orsakade av sialinsyrebindande adenovirus. Det är viktigt att lindra akuta symptom och förebygga punktformiga fläckar på hornhinnan eftersom de påverkar synförmågan.

– EKC är en mycket utbredd sjukdom med många miljoner drabbade varje år runt om i världen. Även i Sverige ser vi årligen många fall. Idag kan vi inte erbjuda patienterna någon effektiv behandling och vi hoppas därför att en läkemedelskandidat kan utvecklas till den läkemedelsbehandling som patienterna så väl behöver, säger docent Carl-Gustaf Laurell, läkare och ansvarig prövare i patientstudien.

– Publikationen kommer lägligt för Adenovir Pharma och vår pågående fas 2-prövning som är i en slutfas. Resultatet ger ytterligare ett vetenskapligt stöd för den medicinska nyttan av ett effektivt läkemedel för behandling av EKC. Eftersom vi förbereder en försäljning av bolaget så är ny vetenskaplig data något som potentiella framtida partners ser positivt på, säger Björn Dellgren, projektledare i Adenovir Pharma.

Nytt läkemedel under utveckling
EKC (epidemiskt keratokonjunktivit) drabbar årligen miljontals människor över hela världen och kan leda till synnedsättning. Det finns idag ingen effektiv antiviral behandling mot EKC. Adenovir Pharma utvecklar ett nytt och innovativt läkemedel mot den allvarliga och mycket smittsamma ögonsjukdomen EKC. En dubbelblind randomiserad fas 2-studie pågår på ett flertal ögonkliniker i Sverige och Tyskland. Adenovir Pharma har tidigare i en klinisk fas 1-studie visat att denna läkemedelskandidat, APD-209, är väl tolererat. Bolaget har även fått utvecklingsbidrag från VINNOVA för att utveckla ett andra generationens läkemedel, APD-514, mot EKC.

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Dellgren, projektledare, Adenovir Pharma AB, bjorn.dellgren@adenovir.com
eller 0707- 455 005.

Om publikationen
Publikationen ”More symptoms with sialic receptor-positive adenovirus in epidemic keratoconjunctivities” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26523611.

Om epidemiskt keratokonjunktivit (EKC)
Ögoninfektioner orsakade av adenovirus är bland de mest vanligen förekommande ögoninfektionerna i världen, med miljontals drabbade varje år. EKC är en allvarlig och smittsam ögoninfektion som orsakas av adenovirus och kan ge upphov till synnedsättning lång tid efter den akuta fasen. Såväl ögats hornhinna som bindhinna drabbas, och sjukdomen är mycket smärtsam i den akuta fasen. EKC förekommer över hela världen, men är vanligast i tätbefolkade områden i Asien, där sjukdomen betraktas som ett stort hälsoproblem. Enbart i Japan drabbas en miljon människor varje år av adenovirus-orsakade ögoninfektioner. Ofta får den smittade och de närmaste i omgivning isoleras under den akuta fasen. Patienterna blir oftast sjukskrivna. Vid pågående epidemier förekommer det att man i Asien får stänga skolor och arbetsplatser, varför samhällskostnaderna i form av förlorad arbetskraft och produktion är hög. Mellan 20 och 50 procent av de drabbade får synnedsättningar som kan bestå i månader och i en del fall i flera år. Sporadiska utbrott förekommer som epidemier i många regioner. Idag finns inga läkemedel mot EKC och patienter som drabbas får därför ingen effektiv behandling.

Om Adenovir
Adenovir Pharma AB är ett projektbolag inom P.U.L.S. AB, ett utvecklingsbolag inom life science, med bas i Helsingborg. Adenovir har en patenterad teknologiplattform och utvecklar ett antiviralt läkemedel för behandling av en allvarlig och mycket smittsam ögoninfektion, epidemiskt keratokonjunktivit (EKC). Den initiala utvecklingen har skett i nära samarbete med forskarna professor Göran Wadell och professor Niklas Arnberg på viruslaboratoriet vid Umeå Universitet och forskare på Kemiska Institutionen vid Lunds Universitet, professor Olov Sterner och professor Ulf Ellervik och PULS samt ett flertal specialiserade företag inom läkemedelsutveckling. Upptäckter som ligger till grund för framtagandet av läkemedelskandidaten APD-209 har publicerats i den välansedda tidskriften Nature Medicine och Journal of Medicinal Chemistry. Betydelsen av upptäckten har dessutom lyfts fram av den lika högt rankade tidskriften Nature Reviews Drug Discovery. Läkemedelskandidaten har visat sig vara vältolererat och säkert i prekliniska studier och i klinisk fas 1 och testas nu i kliniskt i en fas 2-studie. En andra generationens läkemedel, APD-514, är framtaget i samarbete med professor Niklas Arnberg och professor Mikael Elofsson vid Umeå Universitet och har visat hög potens, god farmaceutisk formulerbarhet och väl tolererat i prekliniska studier. Läs mer på www.adenovir.com.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.