Skip to content

Kommuniké från årsstämma i AQILION AB (publ) 2024

Helsingborg den 10 juni 2024 – AQILION AB (publ) höll idag sin årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Aqilions webbplats, www.aqilion.com

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2023. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Roland Andersson (omval), Bertil Lindmark (omval), Martin Olovsson (omval), Gunilla Savring (omval), Kristina Masson (omval) och Anders Kronborg (omval). Till styrelsens ordförande valdes Bertil Lindmark.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Årsstämman beslutade att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma ska utgå med 210 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, samt att det ska utgå ersättning till revisorn enligt godkänd räkning.

Val av revisor

Mazars SET revisionsbyrå Helsingborg valdes till revisor för tiden fram till nästa årsstämma, med auktoriserade revisorn Andreas Brodström som huvudansvarig revisor.

Fastställande om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag. Valberedningen inför årsstämman i AQILION AB 2023 har bestått av Christian Ewe, Linus Wiebe och Katarina Berggren. Beslutet om instruktioner för valberedning ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar något annat. 

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla fram till utgången av årsstämman 2028.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst trettio (30) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Fastställande av föreslagna ändringar i bolagsordningen

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, VD, AQILION AB, +46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com