Skip to content

Glactone Pharma: STAT3 interagerar med androgenreceptorn och är en läkemedelsmåltavla i enzalutamide-resistent prostatacancer

I samarbete med forskare vid Vancouver Prostate Centre i Kanada har Glactone Pharma upptäckt ett nytt sätt att förstärka effekter av existerande prostatacancerbehandlingar. Forskningen, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports, visar att STAT3-blockering kan kombineras med anti-androgener som en behandling av kastrationsresistent prostatacancer och därmed erbjuda nya behandlingsmöjligheter för prostatacancerpatienter.

Prostatacancer är den näst vanligaste formen av cancer bland män. Den årliga incidensen i de sju största marknaderna är över 400,000 män och antalet patienter överstiger 1,6 miljoner. I många fall fortskrider sjukdomen till ett stadium där antihormonell terapi saknar effekt, så kallad kastrationsresistent prostatacancer. Dessutom är primär och förvärvad resistens mot nuvarande läkemedel ett stort kliniskt problem och terapier som antingen reverserar eller förhindrar resistens skulle ha stor betydelse för hur prostatacancer behandlas. Metastaserande kastrationsresistent prostatacancer är nästan alltid obotlig.

Glactone Pharma är ett svenskt biotechbolag som utvecklar nya läkemedel som kan inhibera transkriptionsfaktorn STAT3, en väldigt lovande måltavla inom cancer, inklusive prostatacancer. Med utgångspunkt från naturprodukten galiellalactone har Glactone Pharma byggt en unik och lovande portfölj av STAT3-inhibitorer med utmärkta läkemedelsliknande egenskaper som som adresserar icke tillgodosedda medicinska behov. Tillsammans med företagets innovatörer och genom andra akademiska samarbeten har Glactone Pharma genererat övertygande data som visar att STAT3 är en viktig måltavla i prostatacancer.

Tillsammans med en forskargrupp vid Vancouver Prostate Centre i Kanada har det nu visats att STAT3 kan direkt interagera med androgenreceptorn och därmed förstärka signaler som driver prostatacancer. Dessutom upptäckte man att prostatacancerceller som behandlats med ett kliniskt använd anti-androgent läkemedel, enzalutamide, ledde till STAT3-aktivering som kanske kan förklara resistensutvecklingen. Enzalutamideresistenta prostatacancerceller var känsliga för STAT3-hämning som kunde hindra deras tillväxt. Sammanfattningsvis visar resultaten att blockering av STAT3 innebär en möjlighet att stoppa eller reversera behandlingsresistens, förhindra sjukdomsprogression och förstärka effekten av existerande läkemedel mot prostatacancer. Resultaten har publicerats som en artikel, “Galiellalactone inhibits the STAT3/AR signaling axis and suppresses Enzalutamide-resistant Prostate Cancer”, i Scientific Reports, en vetenskaplig tidskrift från utgivarna av Nature.

Martin Johansson, projektledare på Glactone Pharma, säger: “Baserat på dessa nya fynd är vi övertygade om att vi kan möta ett stort medicinskt behov och föra fram innovativa och effektiva behandlingsmöjligheter för prostatacancerpatienter. Vi är mycket tacksamma för det produktiva samarbetet med Vancouver Prostate Centre”.

Om STAT3
STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) är ett signaleringsprotein som ofta är aktiverat i olika typer av cancer.

STAT3 är en mycket lovande måltavla för cancerläkemedel med både prekliniska och kliniska data som stödjer att STAT3 spelar en viktig roll vid uppkomsten och utvecklingen av tumörer. Framförallt är STAT3 involverat i mekanismer som möjliggör att tumörer och cancerceller kan undgå immunsystemet och bli behandlingsresistenta.

STAT3 är en svår måltavla för läkemedel då det är ett intracellulärt protein som saknar enzymatisk aktivitet och som kan aktiveras av flera uppströmsfaktorer. Trots att STAT3 inte är en ”klassisk måltavla”, så har Glactone Pharma utvecklat oralt biotillgängliga småmolekylära substanser som direkt kan inhibera STAT3.

Länk till online artikeln “Galiellalactone inhibits the STAT3/AR signaling axis and suppresses Enzalutamide-resistant Prostate Cancer”:
https://www.nature.com/articles/s41598-018-35612-z.

Om Glactone Pharma
Glactone Pharma är ett biotechbolag inom PULS och är baserat på banbrytande forskning vid Lunds universitet. PULS är ett life science bolag med en unik kombination av forskare och företagare som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom att bidra med kapital, kunnande och samarbete.
Glactone Pharma har utvecklat en pipeline med nya potentiella läkemedel riktade mot transkriptionsfaktorn STAT3 för användning med immunterapier och för behandling av läkemedelsresistenta cancertyper. STAT3 är direkt involverad i tumörmedierad immunsuppression och resistens mot riktade cancerbehandlingar, vilket gör den till ett idealiskt mål i kombinationsbehandlingar. Läs gärna mer på www.glactone.com och www.pulsinvest.se.

För mer information, vänligen kontakta
Jan Törnell, styrelseordförande, Glactone Pharma AB, +46 (0)70 676 00 08 eller jan.tornell@pulsinvest.se
Martin Johansson, projektledare, Glactone Pharma AB, +46 (0)76 006 60 29 eller martin.johansson@glactone.com