Skip to content

Aqilion utökar sin pipeline

AQILION AB (publ) utökar sin pipeline genom att nominera ett nytt immunologi projekt med kinaset PKCtheta som läkemedelstarget.

Aqilions mål är att upptäcka och utveckla differentierade och effektiva behandlingar för autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. PKCtheta är ett kinas som spelar en avgörande roll i T-cellsreceptorsignalering och antas vara central i patogenesen av T-cellsmedierade inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar t.ex. ulcerös kolit och reumatoid artrit. PKCtheta har väckt intresse inom läkemedelsindustrin och med hjälp av vår drug discovery-process siktar Aqilion på att ta fram en ledande småmolekyl PKCtheta-hämmare.

Aqilion har identifierat mycket potenta och selektiva PKCtheta-hämmare med hjälp av avancerad strukturbaserad design. Detta har resulterat i en unik uppsättning strukturellt olika molekyler med utmärkta läkemedelsliknande egenskaper. PKCtheta programmet är nu i en optimeringsfas och målsättningen är att nominera en klinisk kandidat inom de närmaste 9-12 månadersperioden. Parallellt med utvecklingen av en klinisk kandidat, bygger vi den biologiska rationalen för att behandla vissa sjukdomar.

–  Vårt forskningsteam har arbetat med flera intressanta läkemedelstarget under de senaste två åren med ambitionen att välja ett nytt prekliniskt program. Det är spännande att kunna nominera PKCtheta och samtidigt dra nytta av erfarenheter och framgångar från Aqilions övriga prekliniska och kliniska kinashämmarprogram, säger Sarah Fredriksson, VD.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Sarah Fredriksson, VD, AQILION AB, +46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com