Skip to content

Aqilion har genomfört en företrädesemission

AQILION AB (publ) meddelar idag att bolaget genomfört en företrädesemisson. Bolaget tillförs därmed 30,5 MSEK efter emissionskostnader.  

Emissionen genomfördes som en emission av units. Varje unit innehåller fyra (4) aktier och två (2) optioner av teckningsserien TO1. Utöver den initiala emissionen kan bolaget, med förbehåll för fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1, erhålla ytterligare ett belopp om cirka 20,2 MSEK. Teckningstiden för optionerna infaller under februari/mars 2023.

Fåhraeus Start Up and Growth Fund och LMK Forward har tillsammans med Grenspecialisten, Nocroc Ventures och Mikael Lönn agerat ledande investerare i emissionen som tecknades till 90% med företräde via teckningsrätter.

Vår emission, som tecknades av både befintliga och nya investerare, ger oss möjlighet att flytta fram våra prekliniska och kliniska program. Vi är glada för det stora intresset kring vår pipeline och vårt fokus på läkemedelskandidater mot fyra differentierade targets för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar", säger Sarah Fredriksson, vd för Aqilion.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om Aqilions pipeline
Aqilion har fyra program, i olika utvecklingsskeden, i sin pipeline. Samtliga program fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för kroniska inflammatoriska sjukdomar där det idag finns ett uttalat patientbehov, men få eller inga behandlingar.

Regulus-programmets AQ280, en selektiv JAK1-hämmare, utvecklas initialt som en potentiell behandling för EoE och en klinisk Fas 1-säkerhetsstudie pågår. Girtab-programmet har utvecklats internt och Aqilion äger samtliga immateriella rättigheter. Målsättningen med Girtab är att utveckla en ny behandling för kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD. Det prekliniska Alnitak-programmet utvecklar ett oralt läkemedel som specifikt binder till och hämmar målproteinet TAK1 (MAP3K7) vilket har visat sig fungera som en huvudregulator för inflammatorisk signalering. Programmet har utvidgats och resurser investeras också i ett projekt som särskilt fokuserar på substanser med potential att behandla inflammatoriska tillstånd i centrala nervsystemet (CNS). Polaris-programmet har en ny farmakologisk strategi för att selektivt påverka NLRP3-signalering och har potential att vara först i sitt slag med en ny verkningsmekanism. Polaris är i tidig forskningsfas. Mer information finns på hemsidan, pipeline.

Om Aqilion
Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling.

Aqilion kombinerar erfarenheter från stora läkemedelsbolag med entreprenörskap och drivkraft från mindre tillväxtbolag. Bolagets erfarna team och styrelse har tidigare tagit läkemedel hela vägen från upptäckt till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag.

AQILION AB (publ) är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Helsingborg. www.aqilion.com