Skip to content

Aqilion genomför apportemission

AQILION AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse har beslutat om en apportemission enligt avtal vid förvärvet av programmet Regulus från LEO Pharma i slutet av 2021. Styrelsen har fattat beslutet genom ett bemyndigande som beslutades på årsstämman den 18 juni 2021.

Enligt avtalet med LEO Pharma ska Aqilion erlägga en slutlig delbetalning för förvärvet av Regulus-programmet vid godkännandet för den kliniska Fas 1-studien genom att emittera 221 527 Aqilion-aktier till LEO Pharma. Styrelsen har därför idag fattat beslut att genomföra emissionen enligt avtalet då Fas 1-studien erhållit godkännande av den regulatoriska myndigheten Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) i Storbritannien. Efter emissionen uppgår antalet aktier i AQILION AB till 4 430 538 aktier och aktiekapitalet uppgår till 2 215 269 SEK.

Aqilion fokuserar på behandlingar av inflammatoriska sjukdomar. Bolaget förvärvade Regulus-programmet (AQ280), som idag drivs i Aqilions egen regi, från LEO Pharma i december 2021. Aqilion kommer initialt att utveckla AQ280 som en potentiell behandling för eosinofil esofagit (EoE), en inflammatorisk sjukdom i matstrupen. Målsättningen är att starta en Fas 1-säkerhetsstudie med AQ280 i friska frivilliga studiedeltagare i Storbritannien i augusti 2022 och därefter en Fas 2a-studie i patienter. Läs gärna mer om Aqilion och vår pipeline på hemsidan.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om Aqilion
Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling.

Aqilion kombinerar erfarenheter från stora läkemedelsbolag med entreprenörskap och drivkraft från mindre tillväxtbolag. Bolagets erfarna team och styrelse har tidigare tagit läkemedel hela vägen från upptäckt till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag.

AQILION AB (publ) är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Helsingborg. www.aqilion.com