PULS kallar till en extra bolagsstämma den 27 mars 2018 för att föreslå beslut om en riktad nyemission av så kallade units, där varje unit består av en aktie och två teckningsoptioner. Emissionsvolymen uppgår till 200 MSEK, varav 100 MSEK i aktier och ytterligare 100 MSEK i teckningsoptioner.

Emissionen riktas till en grupp om sju enskilda investerare: Longbow S/A, Länsförsäkringar Skåne, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Länsförsäkringar Halland, Grevermond Investments Ltd, Grenspecialisten AB och LMK Forward AB. Teckning av units ska ske i början av april och teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 1 januari 2019 till och med den 30 juni 2019.

– PULS styrelse och ledning har antagit en ny strategisk inriktning och en plan som på tre års sikt ska skapa ett starkare kassaflöde och ge utrymme för en god avkastning. För att lyckas krävs både kapital och en dynamisk ägarkonstellation som delar PULS vision. Vi är mycket glada över att våra huvudägare stödjer förändringsarbetet och att vi nu också fått in nya ägare som tillsammans kommer att stärka PULS finansiella position. Detta i sin tur innebär att PULS får förutsättningar för att omsätta bolagets strategi till handling i linje med vår vision, säger Sarah Fredriksson, VD för PULS.

PULS skapar värde
PULS affärsidé är att utveckla och sälja innovativa behandlingsmetoder med stor patientnytta till industriella partners för vidare utveckling och distribution till patienter på en global marknad. Vi arbetar för att våra kunder på den globala marknaden ska välja PULS projekt baserat på kvalité, patientnytta och marknadspotential. Vårt mål är att skapa god avkastning till våra aktieägare genom att tillsammans med innovatörer maximera värdet av produktidéer inom läkemedel och medicinteknik, där PULS tillför ett tydligt och affärsmässigt entreprenörskap, bred vetenskaplig kompetens och långsiktig finansiering.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.