Inom ramen för NUTEKs utlysning “Pilotsatsning på privata företagsinkubatorer” erhåller P.U.L.S. AB 2 miljoner kronor för att stärka inkubatorn. Satsningen skall framförallt gå till att utvärdera nya arbetsmetoder för att finna nya projekt samt att fortsatt stärka arbetet med att stödja projektbolagen under dess tid i inkubatorn.

“Det känns mycket glädjande att som privat inkubator erhålla detta stöd från NUTEK. Stödet är en kvalitetsstämpel som visar att P.U.L.S. initiativ stöds av NUTEK.” säger Pontus Ottosson, VD på P.U.L.S. AB.

NUTEK, Verket för näringslivsutveckling, har av regeringen fått ett uppdrag att stödja privata företagsinkubatorer som en pilotsatsning. Syftet med programmet är att bredda och komplettera det befintliga och mer traditionella utbudet hos en inkubator. En annan utgångspunkt är att projekten ska kunna tillgodose behoven hos en mångfald av entreprenörer och företagare med avseende på branschinriktning, kön, etnisk bakgrund m.m.

Genom stödet från NUTEK ser P.U.L.S. stora möjligheter att utveckla nya arbetssätt för att finna medicinska behov och projektidéer, samt möjliggöra att nå en bredare målgrupp av innovatörer. Likaså ger NUTEKs anslag möjlighet att ytterligare stärka P.U.L.S. processer för stöd till projektbolagen och därigenom möjliggöra optimala förutsättningar för nya och befintliga projektbolag.

“Det är nödvändigt att erbjuda rätt kompetenser för att från början bygga in hög kvalitet i projekten och på så vis ta till vara projektens fulla potential. Efter att ha stärkt vår organisation under andra halvåret 2008 är detta ytterligare ett steg på vägen för att ge fler innovationer möjligheten att nå ut på marknaden.” säger Pontus Ottosson, VD i P.U.L.S. AB.

P.U.L.S. AB

Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB (“PULS”) grundades 2002. PULS arbetar som inkubator och finansiär för tidiga projekt inom life science, främst läkemedelsutveckling och har hittills startat sju projektbolag. PULS består av en operativ ledning samt ett tjugotal partners med lång erfarenhet av life scienceoch har kompetens genom hela värdekedjan, från FoU till kommersialisering. PULSaffärsmodellär att tidigt engagera sig med innovatörerna för att åstadkomma en optimal IP-plattform och ett kvalitetssäkrat projekt. Genom att tillföra kapital, kunskap och kostnadseffektivitetnås detgemensamma målet attmaximera, tydliggöraoch realiseravärdetavproduktidéerna genom enframgångsrik avyttring. För mer information besök www.pulsinvest.se eller kontakta VD Pontus Ottosson på telefon 042-38 74 18.