En forskargrupp vid Umeå Universitet har publicerat vetenskapliga upptäckter kring en ny läkemedelskandidat för behandling av den allvarliga ögonsjukdomen EKC i den väl ansedda tidskriften Organic & Biomolecular Chemistry.

Den nya läkemedelskandidaten har utvecklats av det svenska projektbolaget Adenovir Pharma. Bolaget utvecklar läkemedel mot den smittsamma ögonsjukdomen EKC (epidemiskt keratokonjunktivit) och ett av läkemedlen testas redan i fas 2. Publikationen avser ett andra generationens läkemedel mot EKC, som årligen drabbar ett mycket stort antal människor och kan ge upphov till synnedsättning. Sjukdomen saknar idag effektiv behandling. VINNOVA har tilldelat projektet anslag för farmaceutisk utveckling av ett andra generationens läkemedel mot EKC.

EKC orsakas av adenovirus som binder till en molekyl på ytan av ögats horn- och bindhinneceller. Den nya läkemedelskandidaten har visats kunna blockera virus från att binda till och infektera dessa celler. Därigenom kan den blockera viruset som orsakar sjukdomen och förhindra infektion. Till skillnad från andra antivirala läkemedel verkar den nya läkemedelskandidaten inte i cellen, utan innan virus har hunnit infektera ögat. Risken för resistensutveckling torde därmed vara låg.

”Mekanismen bygger på att viruspartiklarna blockeras och genom att behandla i tidigt skede av den akuta fasen kan man ta bort alla fria virus och de nya virus som bildas. Förhoppningsvis lindras därmed symptomen, läkningen påskyndas och följdeffekter som synnedsättning elimineras, samtidigt som risken att smitta det andra ögat eller anhöriga minskar”, säger professor Mikael Elofsson vid Umeå Universitet.

”Den nya läkemedelskandidaten har en unik verkningsmekanism och är mycket potent. Den är dessutom skyddad under lång tid av ett nytt patent. Då vi nu förbereder för en exit, avyttring av bolaget, är det mycket bra att även kunna erbjuda ett lovande andra generationens läkemedel, något som framtida partners ser positivt på”, säger professor Niklas Arnberg vid Umeå Universitet som är en av innovatörerna.

EKC drabbar årligen miljontals människor över hela världen och kan leda till synnedsättning. Det finns idag ingen effektiv antiviral behandling mot EKC. Tidigare har visats att läkemedelskandidaten APD-209 är väl tolererad och säker i en klinisk fas 1-studie på friska försökspersoner. En dubbelblind randomiserad fas 2-studie med APD-209 pågår på ögonkliniker i Sverige och Tyskland. VINNOVA har tilldelat anslag för farmaceutisk utveckling av ett andra generationens läkemedel mot EKC.

För mer information, läs gärna mer på: http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2015/OB/c5ob01025j#!divAbstract.

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Dellgren, projektledare, Adenovir Pharma AB, bjorn.dellgren@adenovir.com eller
0707-455 005.

Om epidemiskt keratokonjunktivit (EKC)
Ögoninfektioner orsakade av adenovirus är bland de mest vanligen förekommande ögoninfektionerna i världen, med miljontals drabbade varje år. EKC är en allvarlig och smittsam ögoninfektion som orsakas av adenovirus och kan ge upphov till synnedsättning lång tid efter den akuta fasen. Såväl ögats hornhinna som bindhinna drabbas, och sjukdomen är mycket smärtsam i den akuta fasen. EKC förekommer över hela världen, men är vanligast i tätbefolkade områden i Asien, där sjukdomen betraktas som ett stort hälsoproblem. Enbart i Japan drabbas en miljon människor varje år av adenovirus-orsakade ögoninfektioner. Ofta får den smittade och de närmaste i omgivningen isoleras under den akuta fasen. Patienterna blir oftast sjukskrivna. Vid pågående epidemier förekommer det att man i Asien får stänga skolor och arbetsplatser, varför samhällskostnaderna i form av förlorad arbetskraft och produktion är hög. Mellan 20 och 50 procent av de drabbade får synnedsättningar som kan bestå i månader och i en del fall i flera år. Sporadiska utbrott förekommer som epidemier i många regioner. Idag finns inga läkemedel mot EKC och patienter som drabbas får därför ingen behandling.

Om Adenovir
Adenovir Pharma AB är ett projektbolag inom P.U.L.S. AB, ett utvecklingsbolag inom life science, med bas i Helsingborg. Adenovir har en patenterad teknologiplattform och utvecklar ett antiviralt läkemedel för behandling av en allvarlig ögoninfektion, epidemiskt keratokonjunktivit (EKC). Den initiala utvecklingen har skett i nära samarbete med forskarna professor Göran Wadell och professor Niklas Arnberg på viruslaboratoriet vid Umeå Universitet och forskare på Kemiska Institutionen vid Lunds Universitet, professor Olov Sterner och professor Ulf Ellervik och PULS samt ett flertal specialiserade företag inom läkemedelsutveckling. Upptäckter som ligger till grund för framtagandet av läkemedelskandidaten APD-209 har publicerats i den välansedda tidskriften Nature Medicine och Journal of Medicinal Chemistry. Betydelsen av upptäckten har dessutom lyfts fram av den lika högt rankade tidskriften Nature Reviews Drug Discovery. Läkemedelskandidaten har visat sig vara vältolererat och säkert i prekliniska studier och i klinisk fas 1 och testas nu kliniskt i en fas 2-studie. Den nya andra generationens läkemedel, APD-514, är framtaget i samarbete med professor Niklas Arnberg och professor Mikael Elofsson vid Umeå Universitet och har visat hög potens, god farmaceutisk formulerbarhet och väl tolererat i prekliniska studier. Läs mer på www.adenovir.com.

Om PULSP.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat, LIDDS. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure och Oncorena. Läs mer på www.pulsinvest.se.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure och Oncorena.www.pulsinvest.se.