Skip to content

Kommuniké från årsstämma i AQILION AB (publ)

Helsingborg den 16 juni 2022 – AQILION AB (publ) höll idag sin årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Aqilions webbplats, www.aqilion.com.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2021. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelse
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Roland Andersson (omval), Marie Lidgard (omval), Bertil Lindmark (nyval), Martin Olovsson (omval), Gunilla Savring (omval) och Andreas Segerros (omval). Till styrelsens ordförande valdes Bertil Lindmark.

Ordföranden för stämman tackade Johan Lund för förtjänstfulla insatser som Aqilions ordförande när Johans roll som Chief Scientific Officer i bolaget nu utökas och han därför har avböjt omval.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
Årsstämman beslutade att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma ska utgå med 210 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, samt att det ska utgå ersättning till revisorn enligt godkänd räkning.

Val av revisor
Mazars AB Helsingborg med  huvudansvarig revisor Andreas Brodström och Bertil Toreson som medrevisor till revisorer för tiden fram till nästa årsstämma.

Fastställande om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag. Beslutet om instruktioner för valberedning ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar något annat.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Beslut om att Aqilion ska bli ett avstämningsbolag
Årsstämman beslutade enligt styrelsen förslag att bolaget ska bli ett avstämningsbolag och att bolaget ska anslutas till Euroclear såsom värdepapperscentral.

Beslut om bemyndiganden
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att beslut om företrädesemission av aktier.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

__

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om Aqilion
Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling.

Aqilion kombinerar erfarenheter från stora läkemedelsbolag med entreprenörskap och drivkraft från mindre tillväxtbolag. Bolagets erfarna team och styrelse har tidigare tagit läkemedel hela vägen från upptäckt till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag.

AQILION AB (publ) är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Helsingborg. www.aqilion.com