Helsingborg – den 18 juni 2021 – AQILION AB (publ) har idag den 18 juni 2021 hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2020. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2020.

Valberedning
Valberedningen inför årsstämman i AQILION AB 2021 har bestått av Christian Ewe (ordförande), Helena Arcombe, Linnea Höglund och Malin Ruijsenaars.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
Årsstämman beslutade att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma ska utgå med
210 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, samt att det ska utgå ersättning till revisorn enligt godkänd räkning. 

Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelse
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Roland Andersson (omval), Marie Lidgard (omval), Johan Lund (omval), Martin Olovsson (omval), Gunilla Savring (nyval) och Andreas Segerros (omval). Till styrelsens ordförande valdes Johan Lund.

Val av revisor
Mazars AB Helsingborg med auktoriserad revisor Andreas Brodström samt Bertil Toresson som medrevisor omvaldes för tiden intill nästa årsstämma.

Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Fastställande om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag. Beslutet om instruktioner för valberedning ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar något annat.

Beslut om bemyndigande
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson
vd, AQILION AB
070 261 4575

sarah.fredriksson@aqilion.com

Om AQILION AB
Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling.

Aqilion kombinerar erfarenheter från stora läkemedelsbolag med entreprenörskap och drivkraft från mindre tillväxtbolag. Bolagets erfarna team och styrelse har tidigare tagit läkemedel hela vägen från upptäckt till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag.

AQILION AB (publ) är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Helsingborg. www.aqilion.com.