Helsingborg – den 10 juni 2020 – AQILION AB har idag den 10 juni 2020 hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2019. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2019.

Valberedning
Valberedningen inför årsstämman i AQILION AB 2020 har bestått av Lena Mårtensson (ordförande), Helena Arcombe, Clas Runnberg och Malin Ruijsenaars.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
Årsstämman beslutade att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma ska utgå med 210 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, samt att det ska utgå ersättning till revisorn enligt godkänd räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelse
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Johan Lund (omval), Marie Lidgard (omval), Roland Andersson (omval), Andreas Segerros (omval) och Martin Olovsson (omval). Till styrelsens ordförande valdes Johan Lund. Jörgen Johnsson och Karin Wingstrad har avböjt omval.

Val av revisor
Mazars AB Helsingborg med auktoriserad revisor Andreas Brodström samt Bertil Toresson som medrevisor omvaldes för tiden intill nästa årsstämma.

Fastställande om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag. Beslutet om instruktioner för valberedning ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar något annat.

Beslut om byte av bolagskategori
Årsstämman beslutade att ändra bolagets bolagskategori från privat aktiebolag till publikt aktiebolag.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningens paragraf 1 Firma från lydelse ”firma” till lydelse ”företagsnamn”. Årsstämman beslutade också att ändra i bolagsordningens paragraf 6 Styrelse och revisorer, paragraf 7 Kallelse, paragraf 8 Bolagsstämma; samt paragraf 13 Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson
vd, AQILION AB
070 261 4575
sarah.fredriksson@aqilion.com

Om AQILION AB
Aqilion är ett svenskt life science-bolag som identifierar unika idéer som har potential att bli nya läkemedel och förädlar dem till kommersiellt intressanta projekt. Våra projekt baseras på solid vetenskaplig grund där vi tydligt kan förstå underliggande biologi, klinisk relevans och patientnytta. Vi fokuserar på indikationer inom inflammation i gränslandet mellan onkologi och immunologi där vi ser ett stort framtida behov, god potential för innovation samt ett uttalat intresse i marknaden. Våra kunder representerar nästa steg i värdekedjan; läkemedels- och bioteknikindustrin. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.aqilion.com.