Kommuniké från årsstämman den 21 april 2015 i LIDDS AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Vid årsstämman beslutades bl.a. att:

– fastställa resultat- och balansräkningen;

– ingen utdelning lämnas för 2014 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning;

– bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret;

– arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 360 000 kronor;

– arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning;

– välja in Jan Törnell (ordförande), Anders Bjartell, Inga-Lill Forslund, Maria Forss och Susanna Urdmark som nya styrelseledamöter;

– omvälja MAZARS Set Revisionsbyrå AB till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma;

– anta instruktion och arbetsordning för valberedning;

– bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Val av styrelse och arvodering

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman om nyval av fem ordinarie styrelseledamöter:

Jan Törnell, Anders Bjartell, Inga-Lill Forslund, Maria Forss och Susanna Urdmark. Jan Törnell valdes till ny styrelseordförande.

Arvode till ledamöterna i styrelsen ska utgå med sammanlagt 360 000 kronor, att fördelas med 120 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Antagande av instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman beslutade att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka är representanter för de två största aktieägarna per den siste september, jämtestyrelsens ordförande.

Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för kommande valberedning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädeserätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras sammanlagt högst uppgå till ett antal motsvarande tio procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman samt ska emissionskursen vara marknadsmässig. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Helsingborg den 21 april 2015

LIDDS AB (publ)

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS AB). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir, Glactone, Laccure och Oncorena.www.pulsinvest.se.