Skip to content

Glactone Pharmas företrädesemission fulltecknad

Glactone Pharma meddelar att bolagets avslutade nyemission har blivit fulltecknad. Kapitaltillskottet kommer att användas till att vidareutveckla bolagets unika småmolekylära hämmare av målproteinet STAT3 för behandling av prostatacancer och användning inom immuno-onkologi.

Nyemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 7 mars 2016, var en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Glactone Pharma. P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences), grundare av Glactone Pharma tillsammans med innovatörerna, är fortsatt huvudägare i bolaget.

Martin Johansson, VD på Glactone Pharma, säger: “Det är glädjande med det stora förtroende och intresse som våra nya och befintliga ägare visar för Glactone Pharma. Denna emission kommer att bidra till att utveckla bolagets projekt inom småmolekylära STAT3-hämmare vilket kommer att öka värdet och den kommersiella och medicinska potentialen i bolaget”.

Glactone Pharma kan nu efter den framgångsrika nyemissionen fokusera på att optimera läkemedelsegenskaperna hos sina egenutvecklade STAT3 hämmare för att påskynda val av kandidatsubstans för den prekliniska utvecklingen och kliniska studier. Att ha en väl karaktäriserad och optimerad kandidatsubstans är en väsentlig milstolpe i bolagets utveckling. Bolaget fokuserar även på att studera sina mest lovande substanser i etablerade immuno-onkologimodeller för att bevisa att substanser som blockerar STAT3 kan användas tillsammans med godkända immunoterapier för att öka respons och behandlingseffekt. Samtidigt fortsätter bolaget att presentera sitt projekt för investerare och potentiella partners.

STAT3 är en av de mest lovande nya målmolekylerna inom cancer då den är involverad i flera kritiska sjukdomsprocesser, bland annat proliferation, tumörinducerad immunsuppression, behandlingsresistens och metastasering. STAT3, en så kallad transkriptionsfaktor, är en mycket svårare måltavla för läkemedel då den saknar de inbindningsytor som enzymer och cellreceptorer har. Dessutom är STAT3 ett intracellulärt protein och som sådant inte påverkbart av antikroppar. Glactone Pharma har byggt upp en stark portfölj av småmolekylära STAT3-hämmare baserad på den naturligt förekommande STAT3-hämmaren GPA500. Innovatörerna bakom Glactone Pharma har tidigare visat att GPA500 binder direkt till STAT3 och att detta blockerar funktionen av STAT3 oavsett aktiverande ämnen uppströms.

Immuno-onkologi
Immuno-onkologi är behandlingar med läkemedel eller vacciner som har förmågan att aktivera immunförsvaret så att det känner igen cancerceller och kan angripa dem. Immunoterapier kan komma att revolutionerna cancersjukvården. En immunoterapeutisk strategi innebär att man slår mot kontrollmolekyler som fungerar som bromsar för immunceller, t ex med antikroppar mot PD-1 och PD-L1, för att på så sätt stimulera ett kraftigare immunsvar. Men en majoritet av patienterna som behandlas med PD-1/PD-L1 monoterapier svarar inte fullt och de flesta tumörregressionerna är bara partiella. För att öka antalet patienter som svarar på denna typ av behandling krävs kombinationsterapier och flera prekliniska modeller har visat att STAT3 är en möjlig måltavla för kombinationsbehandling.

STAT3 och GPA500
Transkriptionsfaktorn STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) är ett protein som är involverat i ett flertal cancerframkallande mekanismer, bl a regleringen av gener involverade i celldelning, differentiering och metastasering. Det är känt att konstitutivt aktivt STAT3 bidrar till tumörutveckling och STAT3 anses vara en avgörande faktor för tumörinducerad immunsuppression och läkemedelsresistens. STAT3 ses som en ideal måltavla för cancerbehandling och hämning av STAT3 är ett mycket lovande angreppssätt inom immuno-onkologi.

GPA500 är en småmolekylär hämmare av STAT3 med en unik verkningsmekanism. GPA500 hämmar STAT3 direkt och reducerar tillväxten av prostatacancerceller både in vivo och in vitro. Med utgångspunkt från GPA500 har Glactone Pharma utvecklat nya patenterade STAT3-hämmare med förbättrade läkemedelsliknande egenskaper.

Prostatacancer
Prostatacancer (PCa) är den vanligaste typen av cancer hos män i västvärlden och rankas som den näst vanligaste dödsorsaken inom cancer. De allra flesta av dessa dödsfall orsakas av metastaserande sjukdom. Det finns ett stort behov av att hitta nya läkemedel med ökad effekt och minskad behandlingsrelaterad toxicitet som kan förlänga effekten av anti-androgen behandling eller som kan användas när sjukdomen blir resistent mot sådan behandling.

Glactone Pharma
Glactone Pharma är ett bioteknikföretag inom P.U.L.S., ett unikt utvecklingsbolag inom life science, och är baserat på banbrytande forskning vid Lunds universitet. Glactone Pharma har utvecklat en pipeline med nya potentiella läkemedel riktade mot transkriptionsfaktorn STAT3 för kombinationsbehandling med immunoterapier och för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) och andra cancertyper. STAT3 är involverad i tumörmedierad immunsuppression och resistens mot anti-androgen behandling, vilket gör den till ett idealiskt mål i kombinationsbehandlingar. Läs gärna mer på www.glactone.com och www.pulsinvest.se.

För mer information kontakta:
Jan Törnell, styrelseordförande, Glactone Pharma, 070-676 00 08 eller jan.tornell@pulsinvest.se

Martin Johansson, vd, Glactone Pharma, +1 705 768 0603 eller martin.johansson@glactone.com

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.