Patentet avser nya syntetiska analoger av STAT3-hämmaren GPA500. Glactone Pharma profilerar aktivt nya småmolekylära hämmare av STAT3 för behandling av prostatacancer och för användning inom immuno-onkologiområden där en STAT3-hämmare har stora möjligheter att kunna möta stora medicinska behov och att hjälpa patienter.

Patentet “TRICYCLIC LACTONES FOR TREATMENT OF CANCER” utfärdat som EP 2 595 972 B1 ger patentskydd minst till 2031. Patentet är ett resultat av ett samarbete med kemister vid Lunds Universitet ledda av professor Olov Sterner.

STAT3 är en av de mest lovande nya målmolekylerna inom cancer då den är involverad i flera kritiska sjukdomsprocesser, bland annat proliferation, tumörinducerad immunsuppression, behandlingsresistans och metastasering. STAT3, en så kallad transkriptionsfaktor, saknar de drogbarhetsegenskaper som enzymer och cellreceptorer har, vilket gör den till en mycket svår måltavla för läkemedel. Dessutom är STAT3 ett intracellulärt protein och som sådant inte påverkbart av antikroppar. Glactone Pharma har byggt upp en stark portfölj av småmolekylära STAT3-hämmare baserad på den naturligt förekommande STAT3-hämmaren GPA500. Innovatörerna bakom Glactone Pharma har tidigare visat att GPA500 binder direkt till STAT3 och att detta blockerar funktionen av STAT3 oavsett aktiverande ämnen uppströms.

Martin Johansson, VD på Glactone Pharma, säger: “Patentet är mycket glädjande då det ytterligare befäster Glactone Pharmas position som en ledare inom upptäckt och utveckling av direkta småmolekylära STAT3-hämmare”.

Glactone Pharma fortsätter att profilera sina egenutvecklade småmolekyler i immuno-onkologimodeller för att komma fram till de mest effektiva sätten att kombinera STAT3-inhibition med immunoterapier och i modeller av behandlingsresistent prostatacancer.

Immuno-onkologi
Immuno-onkologi är behandlingar med läkemedel eller vacciner som har förmågan att aktivera immunförsvaret så att det känner igen cancerceller och kan angripa dem. Immunoterapier kan komma att revolutionerna cancersjukvården. En immunoterapeutisk strategi innebär att man slår mot kontrollmolekyler som fungerar som bromsar för immunceller, t ex med antikroppar mot PD-1 och PD-L1, för att på så sätt stimulera ett kraftigare immunsvar. Men en majoritet av patienterna som behandlas med PD-1/PD-L1 terapier svarar inte fullt och de flesta tumörregressionerna är bara partiella. För att öka antalet patienter som svarar på denna typ av behandling krävs kombinationsterapier och flera prekliniska modeller har visat att STAT3 är en möjlig måltavla för kombinationsbehandling.

Prostatacancer
Prostatacancer (PCa) är den vanligaste typen av cancer hos män i västvärlden och rankas som den näst vanligaste dödsorsaken inom cancer. De allra flesta av dessa dödsfall orsakas av metastaserande sjukdom. Det finns ett stort behov av att hitta nya läkemedel med ökad effekt och minskad behandlingsrelaterad toxicitet som kan förlänga effekten av anti-androgen behandling eller som kan användas när sjukdomen blir resistent mot sådan behandling.

STAT3 och GPA500
Transkriptionsfaktorn STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) är ett protein som är involverat i ett flertal cancerframkallande mekanismer, bl a regleringen av gener involverade i celldelning, differentiering och metastasering. Det är känt att konstitutivt aktivt STAT3 bidrar till tumörutveckling och STAT3 anses vara en avgörande faktor för tumörinducerad immunsuppression och läkemedelsresistens. STAT3 ses som en ideal måltavla för cancerbehandling och hämning av STAT3 är ett mycket lovande angreppssätt inom immuno-onkologi.

GPA500 är en småmolekylär hämmare av STAT3 med en unik verkningsmekanism. GPA500 hämmar STAT3 direkt och reducerar tillväxten av prostatacancerceller både in vivo och in vitro. Med utgångspunkt från GPA500 har Glactone Pharma utvecklat nya patenterade STAT3-hämmare med förbättrade läkemedelsliknande egenskaper.

Glactone Pharma
Glactone Pharma är ett biomedicinskt företag inom PULS, ett unikt utvecklingsbolag inom life science, och är baserat på banbrytande forskning vid Lunds universitet. Glactone Pharma har utvecklat en pipeline med nya potentiella läkemedel riktade mot transkriptionsfaktorn STAT3 för kombinationsbehandling med immunoterapier och för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) och andra cancertyper. STAT3 är involverad i tumörmedierad immunsuppression och resistens mot anti-androgen behandling, vilket gör den till ett idealiskt mål i kombinationsbehandlingar. Läs gärna mer på www.glactone.com och www.pulsinvest.se.

För mer information kontakta:
Jan Törnell, styrelseordförande, Glactone Pharma, +46 (0)70-676 00 08 eller jan.tornell@pulsinvest.se
Martin Johansson, vd, Glactone Pharma, +1 705 768 0603 eller martin.johansson@glactone.com