Skip to content

Aqilions projektbolag Trophea likvideras

Idag meddelar AQILION AB att vid en extra bolagsstämma i projektbolaget Trophea AB med det helägda dotterbolaget Trophea Development AB togs beslutet att likvidera båda bolagen. Beslutet innebär att likvidationen inleds den 28 december 2019. 

Projektbolaget Trophea utvecklar en potentiell kombinationsprodukt, en topikal gel, mot hudatrofi (förtunnad hud). Det är ett känt problem vid långvarig behandling med starka steroidkrämer (glukokortikoider) att patienten kan få hudatrofi som bieffekt. Vid en extra bolagsstämma i Trophea AB med det helägda dotterbolaget Trophea Development AB den 19 december 2019 tog stämman beslutet om en frivillig likvidation av båda bolagen. Likvidationen kommer att inledas den 28 december 2019.

Aqilion identifierar unika life science idéer som har potential att bli nya läkemedel och förädlar dem till kommersiellt intressanta projekt. Varje utvecklingsprojekt drivs separat, ibland som enskilda dotterbolag, med stöd av gemensamma centrala resurser. En inventering och validering av portföljbolagen har skett under året, vilket har inneburit att Aqilion har valt att inte fortsätta investera i Trophea. Aqilions beslut är grundat på en proaktiv riskminimering och sund affärsmässighet i överensstämmelse med bolagets strategi och affärsmodell. Efter en genomgång av projektets samtliga vetenskapliga och prekliniska data i kombination med en risk- och omvärldsanalys inför den Fas 2-studie som tidigare har planerats är slutsatsen att nuvarande studieupplägg inte är genomförbart. Projektet kräver en nystart, vilket Aqilion har valt att inte finansiera.

– Det är givetvis trist att inte kunna fortsätta att investera i samtliga projekt i Aqilions portfölj. Dock är det ett måste för oss att sluta investera i eller stänga ned de utvecklingsprojekt som inte möter Aqilions uppsatta mål, och att vi dessutom gör det i god tid. Det är också viktigt att vi identifierar risker tidigt i projekten för att främja ett proaktivt ledarskap och en sund affärsmässighet, säger Sarah Fredriksson, vd för AQILION AB.

Trophea-bolagen startades 2015 av Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB (numera under namnet AQILION AB) tillsammans med den dåvarande nätverksgruppen PULS-partners och innovatörerna bakom projektidén. Aqilion har sedan starten fortsatt att vara den största ägaren i Trophea.

För mer information, vänligen kontakta

Sarah Fredriksson, styrelseordförande i Adenovir Pharma AB och VD i AQILION AB,
070 261 4575, sarah.fredriksson@www.aqilion.com

Om AQILION AB

Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika tidiga läkemedelsprojekt och utvecklar dem till klinisk fas. Målet är att bevisa den medicinska innovationens kliniska och affärsmässiga potential för att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett internt utvecklingsprojekt eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet. Aqilion föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialläkemedel och särläkemedel (orphan drug indikationer) är av särskilt intresse.

Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.www.aqilion.com.

Ladda ner pressmeddelande i PDF-format »