Adenovir utvecklar läkemedel mot den smittsamma ögonsjukdomen EKC (epidemiskt keratokonjunktivit) varav ett nu testas i fas II. EKC orsakas av adenovirus och drabbar årligen ett mycket stort antal människor och kan ge upphov till synnedsättning. Sjukdomen saknar idag effektiv behandling. VINNOVA har tilldelat Adenovir SA Development AB ett anslag om 500.000 kr för farmaceutisk utveckling av ett andra generationens läkemedel mot EKC.

Inledande utvecklingsarbete har visat att den nya produkten möter kriterierna för ett andra generationens läkemedel för behandling av EKC, är mer potent, enkelt att tillverka och skyddas av en ny patentansökan. Produkten har visat god formuleringsbarhet som ögondroppe, hög effekt i experimentella studier och är säker och väl tolererad i djurstudier. Anslaget avser den fortsatta farmaceutiska utvecklingen som ögondroppe.

EKC drabbar årligen miljontals människor över hela världen och kan leda till synnedsättning. Det finns idag ingen effektiv antiviral behandling mot EKC. En dubbelblind randomiserad fas II-studie med Adenovirs läkemedelskandidat APD-209 pågår på ögonkliniker i Sverige och Tyskland. Tidigare har visats att APD-209 är väl tolererad och säker i en klinisk fas I-studie på 48 friska försökspersoner.

”Den nya läkemedelskandidaten har en annorlunda och unik verkningsmekanism och är mycket potent. Den är dessutom skyddad under lång tid av ett nytt patent. Då vi nu förbereder för exit, avyttring av bolaget, är det mycket bra att även kunna erbjuda ett lovande andra generationens läkemedel, något som framtida partner ser positivt på”, säger professor Niklas Arnberg vid Umeå Universitet som är en av innovatörerna.

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Dellgren, projektledare, Adenovir: bjorn.dellgren@adenovir.com eller 0707- 455 005.

Om epidemiskt keratokonjunktivit (EKC)
Ögoninfektioner orsakade av adenovirus är bland de mest vanligast förekommande ögoninfektionerna i världen, med miljontals drabbade varje år. EKC är en allvarlig och smittsam ögoninfektion som orsakas av adenovirus och kan ge upphov till synnedsättning lång tid efter den akuta fasen. Såväl ögats hornhinna som bindhinna drabbas, och sjukdomen är mycket smärtsam i den akuta fasen. EKC förekommer över hela världen, men är vanligast i tätbefolkade områden i Asien där sjukdomen betraktas som ett stort hälsoproblem. Enbart i Japan drabbas en miljon människor varje år av adenovirus-orsakade ögoninfektioner. Ofta får den smittade och de närmaste i omgivning isoleras under den akuta fasen. Patienterna blir oftast sjukskrivna. Vid pågående epidemier förekommer det att man i Asien får stänga skolor och arbetsplatser, varför samhällskostnaderna i form av förlorad arbetskraft och produktion är hög. Mellan 20 och 50 procent av de drabbade får synnedsättningar som kan bestå i månader och i en del fall i flera år. Sporadiska utbrott förekommer som epidemier i många regioner. Idag finns inga läkemedel mot EKC och patienter som drabbas får därför ingen behandling.

Om Adenovir
Adenovir Pharma AB är ett projektbolag inom P.U.L.S. AB, ett utvecklingsbolag inom life science, med bas i Helsingborg. Adenovir har en patenterad teknologiplattform och utvecklar ett antiviralt läkemedel för behandling av en allvarlig ögoninfektion, epidemiskt keratokonjunktivit (EKC). Den initiala utvecklingen har skett i nära samarbete med forskarna professor Göran Wadell och professor Niklas Arnberg på viruslaboratoriet vid Umeå Universitet och forskare på Kemiska Institutionen vid Lunds Universitet, professor Olov Sterner och professor Ulf Ellervik och P.U.L.S. samt ett flertal specialiserade företag inom läkemedelsutveckling. Upptäckter som ligger till grund för framtagandet av läkemedelskandidaten har publicerats i den välansedda tidskriften Nature Medicine och Journal of Medicinal Chemistry. Betydelsen av upptäckten har dessutom lyfts fram av den lika högt rankade tidskriften Nature Reviews Drug Discovery. Läkemedelskandidaten har visat sig vara vältolererat och säkert i prekliniska studier och i klinisk fas I. Läs mer på www.adenovir.com. Den nya andra generationens läkemedel är framtaget i samarbete med professor Niklas Arnberg och professor Mikael Elofsson vid Umeå Universitet.